www.eprace.edu.pl » analiza-portfelowa » Wstęp

Wstęp

W dzisiejszych czasach ciągle zadajemy sobie pytanie: „co czyni dane przedsiębiorstwa znakomitym?”. Stwierdzono1, że odpowiedź brzmi: pracownikom przedsiębiorstwa zależy na tym, aby klienci byli zadowoleni. Teraz możemy uzupełnić tę odpowiedź: znakomite przedsiębiorstwa potrafią adoptować się i reagować na ciągle zmieniające się warunki rynkowe, stosują sztukę zorientowaną na rynek planowania strategicznego. Polega ono na tworzeniu i utrzymywaniu optymalnych relacji między celami przedsiębiorstwa i jego zasobami, a zmieniającymi się możliwościami powstającymi na rynku. Celem planowania strategicznego jest wspieranie procesu podejmowania decyzji gospodarczych, tak aby przedsiębiorstwo było w dobrej kondycji, nie zależnie od nieoczekiwanych i niekorzystnych zdarzeń dotyczących całej firmy, czy linii produktu. Określone zostały trzy kluczowe koncepcje zarządzania strategicznego. Pierwsza koncepcja wskazuje na konieczność kierowania sprawami przedsiębiorstwa w sposób analogiczny do zarządzania portfelem lokat inwestycyjnych. Wiąże się to z pytaniem: które jednostki organizacyjne, funkcjonujące w przedsiębiorstwie warte są tego, aby je tworzyć i utrzymywać, z jakiego rodzaju działalności należałoby się stopniowo wycofać, a które zakończyć? Każdy rodzaj działalności charakteryzuje się różną potencjalną zyskownością i przedsiębiorstwo powinno przesuwać swoje zasoby na najbardziej obiecujące kierunki.

Druga kluczowa koncepcja to prawidłowa ocena przyszłego potencjału zyskowności każdego rodzaju działalności. Przedsiębiorstwo dokonuje jej na podstawie analizy otoczenia przedsiębiorstwa oraz analizy samego przedsiębiorstwa.

Trzecia kluczowa koncepcja leżąca u podstaw planowania strategicznego to strategia. Dla każdego ze swoich biznesów przedsiębiorstwo musi opracować tzw. „plan gry.” osiągnięcia celów długookresowych. Każde przedsiębiorstwo, musi określić co stanowi najlepszy wybór w świetle jego pozycji w gałęzi, celów możliwości, umiejętności i zasobów.

W poniższej pracy przedstawiona i scharakteryzowana zostanie pierwsza koncepcja zarządzania strategicznego. Podstawą jest określenie strategicznych jednostek biznesu (SJB) w przedsiębiorstwie, które pozwolą wyznaczyć tym jednostką cele i odpowiednie fundusze. Analiza planów poszczególnych jednostek pozwala zadecydować, które SJB należy tworzyć, które utrzymywać, które eksploatować, a z których wycofać się. Podejmując decyzje kierownictwo nie może opierać się tylko na wrażeniach, potrzebuje ono narzędzi analitycznych do klasyfikacji biznesu, według tkwiącego w nim potencjału tworzenia zysku. Dla ułatwienia podejmowania takich decyzji w przedsiębiorstwie, opracowano modele analizy portfelowej, które w dzisiejszych czasach są bardzo powszechnie stosowane. Pomagają one sklasyfikować SJB przedsiębiorstwa, wskazać kierunki ich działania, a w dalszej konsekwencji ustali pozycję konkurencyjną przedsiębiorstwa.

W pracy tej zostaną przedstawione w sposób teoretyczny i praktyczny metody analizy portfelowej, umożliwiające dokonanie analizy sytuacji strategicznej przedsiębiorstwa i oceny sytuacji operacyjnej.komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.