www.eprace.edu.pl » analiza-portfelowa » Charakterystyka firmy „POLLENA – SAVONA” » Rys historyczny i opis działalności firmy

Rys historyczny i opis działalności firmy

Informacje ogólne

Nazwa: Katowickie Zakłady Chemii Gospodarczej „ Pollena – Savona ”

Sp. z o.o.

Adres: 40-852 Katowice

ul.Pośpiecha 7/9

Telefon: 032/2545077

Fax: 032/2545233

E-mail : pollena@pollenasavona.pl

Regon: P-271293561-94927101-59-3-132-27101

Profil działalności

Rodzaj działalności (wg EKD):

Historia firmy

Katowickie Zakłady Chemii Gospodarczej „Pollena- Savona” Sp. z o.o. jest firmą z ponad sto trzydziestoletnimi tradycjami. Założona w 1867 roku fabryka zlokalizowana w Katowicach przy ul. Wawelskiej rozpoczęła działalność od produkcji mydeł i wód kolońskich. W latach 1922 – 1925 produkcja zostaje przeniesiona do nowo wybudowanych hal w Katowicach przy ul. Pośpiecha 7. Ówczesny właściciel A.Czwiklitzer rozszerza asortyment mydeł toaletowych wprowadzając produkcję mydła technicznego, gliceryny i kwasów tłuszczowych. Z chwilą wybuchu wojny w 1939 roku Parowa Fabryka Mydła przejęta zostaje przez okupanta. Po zakończeniu wojny zakład został znacjonalizowany pod nazwą Pierwsza Parowa Fabryka Mydła. Zasadniczy profil produkcyjny nie ulega zmianie. Nadal produkowane są gliceryny, mydła do prania, techniczne i walcowane.

W 1956 roku Pierwsza Parowa Fabryka Mydła zostaje przekształcona w Katowickie Zakłady Przemysłu Tłuszczowego. Kolejne lata działalności to okres intensywnej modernizacji przedsiębiorstwa polegającej na unowocześnieniu parku maszynowego i technologii produkcji. Pierwszy szampon o nazwie „Pollena” został wyprodukowany w 1969 roku, a od 1973 roku produkowane szampony dla dzieci („Bambi”). W 1973 roku kolejne hale, przeznacza się do produkcji szamponów i ciekłych środków chemii gospodarczej. W 1975 roku rezygnuje się produkcji mydeł toaletowych, co pozwala na zwiększenie produkcji szamponów dla dzieci. Dzięki systematycznemu rozszerzaniu asortymentu zakład zajmował coraz wyższą pozycję na rynku krajowym.

Decyzją Ministra Przemysłu Chemicznego w 1977 roku połączone zostały pod nazwą Katowickich Zakładów Chemii Gospodarczej „Pollena” dotychczas oddzielone przedsiębiorstwa – Katowickie Zakłady „Pollena”, Zakłady Chemii Gospodarczej „Pollena – Strem” oraz Fabryka Kosmetyków „Pollena – Bytochemia”. Od 1979 roku do Katowickich Zakładów Chemii Gospodarczej „Pollena” zostają włączone dwie dalsze fabryki, a mianowicie: Zakłady Chemii Gospodarczej „Pollena” w Raciborzu oraz Paczkowie. Wielozakładowe przedsiębiorstwo zostaje rozwiązane w 1981 roku, a zakłady uzyskują samodzielność. Przedsiębiorstwo działa teraz pod nazwą Katowickie Zakłady Chemii Gospodarczej „Pollena – Savona”. Przemiany polityczne i ekonomiczne w Polsce na początku lat dziewięćdziesiątych spowodowały konieczność podjęcia działań zmierzających do prywatyzacji przedsiębiorstwa . Staraniem kierownictwa i załogi utworzona została spółka pracownicza zarejestrowana w październiku 1992 roku, która podjęła działalność gospodarczą dnia 1 lutego 1993 roku jako przedsiębiorstwo prawa handlowego. Od tego czasu Zarząd Spółki, działający w niezmienionym składzie, prowadzi politykę modernizacji parku maszynowego, wzbogacania asortymentu wyrobów oraz podnoszenia ich jakości, poprawy warunków pracy.

Ze względu na konieczność zabezpieczenia odpowiedniej bazy magazynowej w 1997 roku zakupione zostały obiekty budowlane wraz z gruntem w Rudzie Śląskiej – Goduli, adoptowane obecnie na magazyny opakowań i surowców. W 1997 roku podjęta zostaje decyzja o budowie systemu jakości zgodnego z wymogami normy PN –ISO 9001.

W chwili obecnej działalność przedsiębiorstwa obejmuje produkcję wyrobów chemii gospodarczej oraz wyrobów kosmetycznych. Firma oferuje do sprzedaży ponad 150 wyrobów i jest największym krajowym producentem szamponów dla dorosłych i dla dzieci. Wszystkie produkowane wyroby posiadają wymagany znak „B” Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji. Wyroby dla dzieci są zbadane i zaakceptowane przez Instytut Matki i Dziecka.

Forma prawna

Zakład posiada osobowość prawną i jest wpisany do Rejestru Handlowego Sądu Rejonowego – Wydział VIII Gospodarczo – Rejonowy w Katowicach RHB 8979

Zatrudnienie

W firmie „Pollena-Savona” na dzień 30.XII.2000r. zatrudnionych było 295 osób.

Struktura organizacyjna

Rys. 14. Struktura organizacyjna firmy „Pollena-Savona”

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Księgi Jakości firmy „Pollena – Savona”

Na czele przedsiębiorstwa stoi Dyrektor, który kieruje działalnością przedsiębiorstwa poprzez:

Zastępca Dyrektora ds. Marketingu i Rozwoju odpowiada za politykę rozwojową w zakresie projektowania nowych wyrobów, za sprzedaż oraz działania marketingowe.

Realizuje swoje zadania poprzez:

Dział Badawczo-Rozwojowy i Kontroli Jakości projektuje nowe wyroby oraz prowadzi całość prac związanych z dokumentacją wymaganą dla wprowadzenia wyrobów na rynek. Prowadzi związane z tym prace laboratoryjne, i modernizuje już produkowane wyroby. Dział prowadzi badania zachowania warunków jakości na etapie dostaw, surowców i opakowań, procesu produkcyjnego i wyrobów gotowych – w tym także badania mikrobiologiczne. Dział sprawuje nadzór, nad normami dotyczącymi parametrów procesów, wyrobów i badań.

Dział Zbytu i Transportu zajmuje się przyjmowaniem, przeglądem i realizacją zamówień klientów. W ramach tych czynności dział prowadzi Magazyn Wyrobów Gotowych, gdzie nadawany jest status oraz przygotowane są partie wyrobów dla poszczególnych klientów. Dział współuczestniczy w organizowaniu akcji promocyjnych, wystawach, prezentacjach i innych formach kontaktu z rynkiem. Organizuje i nadzoruje dostarczanie zamówionych towarów do klientów.

Dział Marketingu prowadzi działalność w zakresie reklamy i promocji wyrobów. Dział utrzymuje kontakty z klientami poprzez przedstawicieli handlowych. Opracowuje zebrane spostrzeżenia i propozycje dotyczące sytuacji rynkowej i wymagań klientów oraz współpracuje z Działem Zbytu i Transportu, oraz z Działem Badawczo – Rozwojowym i Kontroli Jakości.

Zastępca Dyrektora ds. Technicznych odpowiada za realizację produkcji wyrobów gotowych poprzez:

Dział Magazynowania i Zaopatrzenia na podstawie przewidywanych wielkości produkcji składa zamówienie na surowce i opakowania u dostawców, następnie przyjmuje dostawy do magazynów i przechowuje je do czasu wydania na potrzeby produkcyjne (lub inne). Założone wymagania jakościowe surowców i opakowań są sprawdzone przez służbę kontroli jakości przed ich wydaniem dla potrzeb produkcyjnych.

Dział Utrzymania Ruchu nadzoruje maszyny i urządzenia produkcyjne od ich zakupu i zainstalowania, poprzez rozruch i bieżącą eksploatację. W gestii działu jest także prowadzenie lub nadzór nad pracami inwestycyjnymi oraz gospodarka energetyczna.

Dział Produkcji organizuje i realizuje proces produkcji polegającej na przygotowaniu zestawów a następnie ich konfekcjonowaniu do opakowań jednostkowych, zaopatrzeniu tych opakowań co wymagane informacje w formie etykiet i nadruków, następnie umieszczaniu w opakowaniach zbiorczych -zgrzewkach/kartonach oraz oznakowanie tych opakowań.

Dział Księgowy odpowiada za realizację polityki finansowej, organizowanie ewidencji oraz sprawy i nadzór nad całokształtem dokumentacji rachunkowej. Kieruje pracą Działu Księgowości.

Dział Księgowości prowadzi całokształt prac związanych z ewidencjonowanie zdarzeń wywierających wpływ na zmiany w składnikach majątkowych i źródłach ich pochodzenia oraz na wyniki finansowe przedsiębiorstwa.

Pełnomocnik ds. Systemu Jakości pełni nadzór nad ustanowieniem, wdrożeniem i utrzymywaniem systemu jakości zgodnego z normami PN – ISO 9001 oraz informowanie kierownictwa firmy o funkcjonowaniu tego systemu.

Dział Zarządzania Jakością utrzymuje, doskonali i rozwija system jakości. Realizacja tego zdania odbywa się poprzez prowadzenie wewnętrznych auditów jakości, a następnie podejmowanie lub nadzorowanie działań korygujących lub zapobiegawczych. Dział sprawuje nadzór nad normami dotyczącymi systemu jakości.

Dział Organizacji i Zarządzania zajmuje się organizacją zarządzania firmą poprzez nadzór nad dokumentami normatywnymi wewnętrznymi i zewnętrznymi, a także organizacją obsługi spółki, zgodnie z wymogami Kodeksu Spółek Handlowych.

Dział Spraw Pracowniczych prowadzi prace związane ze sprawami kadrowymi, płacowymi, z ubezpieczeniami społecznymi i zdrowotnymi, socjalnymi oraz ochroną terenu zakładu. Dział organizuje i nadzoruje szkolenia pracowników .

Radca prawny prowadzi zagadnienia zgodnie z ustawą o radcach prawnych.

Komórka BHP działa w zakresie przewidzianym w Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy. Zajmuje się problemami ochrony środowiska.

Komórka Obsługi Komputerów sprawuje nadzór nad istniejącą siecią komputerową w zakresie sprzętu i oprogramowania.

Komórka ds. Analiz Ekonomicznych i Administracji zajmuje się opracowaniem kalkulacji cenowych i wyliczaniem wskaźników ekonomicznych. Poza tym prowadzi działalność administracyjno – porządkową.

Misja

Uczynić wszystko, aby dostarczyć klientowi wyroby wysokiej jakości, podane w estetycznych i funkcjonalnych opakowaniach przy sprawnej jego obsłudze.komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.